Användarvillkor för Steven&Friends

1. Så fungerar vår tjänst

Den tjänst som finns på webbplatsen https://stevenandfriends.se/, nedan ”vår tjänst”, ägs och drivs av Steven&Friends med org.nr 559113-7228, nedan ”vi” eller ”oss”. Vår tjänst är en webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner och företag (”användare”) att hitta resor och aktiviteter i Tanzania, inklusive Zanzibar. Som användare är det alltid kostnadsfritt att använda vår tjänst och man förbinder sig aldrig att välja något av de företag man kommer i kontakt med via vår tjänst.

När användare lägger in en offertförfrågan på vår tjänst skickas denna till någon av våra researrangörer. Researrangören skickar en offert till oss, som vi vidarebefordrar till användaren. Om användaren vill gå vidare med offerten, delas användarens kontaktuppgifter med vår researrangör. När vår researrangör har tagit del av användarens kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare i sina respektive förehavanden utan att vi ansvarar för den fortsatta processen. Vi garanterar att enbart våra arrangörer har möjlighet att besvara användarens förfrågan.

2. Researrangörer

Vi har researrangörer som tillhandahåller tjänster inom safariäventyr och solsemester till Tanzania och Zanzibar.

3. Vår ansvarsfrihet

Vi är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och våra samarbetspartner. Det innebär att vår tjänst inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan användare och samarbetspartner, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning. Användaren har ingen rätt att kräva vår tjänst på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till vår tjänst, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från vår tjänst.

4. Förfrågningar på vår tjänst samt skyldighet att följa svensk lag m.m.

På vår tjänst finns ingen ansvarig utgivare, och varje användare som väljer att göra en förfrågan på vår tjänst själv svarar straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler. Användare ska uppträda professionellt och vårdat på vår tjänst, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på vår tjänst.

Materialet som användare publicerar på vår tjänst får inte vara illojalt med den verksamhet som vår tjänst bedriver. Missbruk av funktionerna på vår tjänst är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt förstöra för andra användares eller företags användning av vår tjänst. I de fall användare företar handlingar i syfte att försämra vår tjänst, förstöra vår tjänsts renommé eller missleda vår tjänsts företag genom att t.ex. göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar i egenskap av företag med syfte att prisjämföra eget företags tjänst eller skapa flera olika användare och göra förfrågningar utan intresse att anlita en samarbetspartner, har vår tjänst rätt att, förutom att stänga av användaren, erhålla från användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller, om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till. Användare är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till vår tjänst.

5. Information om vår tjänst

Vi arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på vår tjänst ska vara korrekta men kan ej garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på vår tjänst i de fall det förekommer information på vår tjänst som inte är korrekt.

6. Befriande omständigheter

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet. Som befriande omständighet ska anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

7. Immateriella rättigheter

Vi äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av användarna på vår tjänst. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos användaren. Övrigt material, t.ex. texter, grafik, bilder och logotyper som finns på webbplatsen https://stevenandfriends.se/ ägs av oss och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen för vår tjänst som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

8. Sanktioner

Vi äger rätt att, utan att ange skäl, från vår tjänst stänga av användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. Vi äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som vår tjänst bedriver. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan användaren stängas av med omedelbar verkan. Om den information som användare publicerar på vår tjänst skulle leda till skadeståndsskyldighet för oss är användaren skyldig att hålla oss skadeslös eller ersätta oss för den skada som uppkommit.

9. Ändringar

Vi äger rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.

10. Tillämplig lag – Tvist

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Boka en kostnadsfri personlig rådgivning

Steven&Friends erbjuder 30 minuters kostnadsfri personlig telefonrådgivning när du bokar via oss. Passa på att få experthjälp med dina frågor och värdefull kunskap inför resan. Det skapar trygghet och hjälper dig att få ut det mesta av din upplevelse!