Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY – En introduktion

Dina personuppgifter tillhör dig och att ta väl hand om de personuppgifter du delar med oss är av yttersta vikt för oss på Steven&Friends. Vi vill att du känner dig trygg i att dina uppgifter är säkra hos oss och att du förstår hur vi använder dessa för att erbjuda dig en tryggare, bättre och mer inspirerande upplevelse.

Personuppgiftspolicyns innehåll

Steven&Friends, org.nr 559113-7228 (i denna policy “vi eller “oss), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Det är till oss du vänder dig för frågor och för att utöva dina rättigheter. Har du frågor kring denna personuppgiftspolicy är du välkommen att höra av dig via e-post till dataskydd@Stevenandfriends.se.

Vi utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom vår personuppgiftspolicy. Denna behandlar bl.a. följande:

 

 • Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål.
 • När och hur vi kan dela personuppgifter inOm oss och med andra samarbetspartners.
 • Hur länge vi sparar dina personuppgifter och för vilka ändamål.
 • Dina rättigheter, inklusive hur du får tillgång till och hur du uppdaterar dina personuppgifter.

 

Denna policy har författats så enkelt som möjligt men i fall du är obekant med begrepp som personuppgiftsansvarig eller särskilda kategorier av personuppgifter, kan du börja med att läsa mer om dessa och andra begrepp under Nyckelbegrepp.

NYCKELBEGREPP

Personuppgift: Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, offertnummer och IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgiftsansvarig: Personuppgiftsansvarig är den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Lichtenstein.

Online-annonsering: Marknadsföringsmeddelanden som du kan se på internet.

Särskilda kategorier av personuppgifter: Detta är kategorier av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Personuppgifter vi samlar in och för vilket ändamål

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev

För att vi ska kunna tillhandahålla nyhetsbrevet till dig samlar vi in nedanstående personuppgifter:

 

 • E-postadress

 

När du söker på vår webbplats

För att vi ska kunna förbättra din användarupplevelse och tillhandahålla dig anpassade tjänster kan vi samla in nedanstående personuppgifter:

 

  • Resepreferenser baserat på filtreringen i hur du söker.

 

  • Information om dina surfvanor på vår webbplats (liksom i eventuella framtida mobilappar).

 

  • Information om när du klickar på en av våra annonser, inklusive sådana som visas på andra samarbetspartners webbplatser.

 

  • Information om på vilket sätt du når våra digitala tjänster, inklusive operativsystem, IP-adress, nätidentifierare och webbplatsuppgifter.

 

  • Dina sociala preferenser, såsom intressen och aktiviteter.

 

 

När du kontaktar oss eller när vi kontaktar dig eller när du deltar i kampanjer, tävlingar, undersökningar eller andra frågeformulär om våra tjänster

För att vi ska kunna komma i kontakt med dig, svara på förfrågningar från dig och administrera tävlingar, kampanjer etc. behandlar vi nedanstående personuppgifter:

 

  • Personuppgifterna som du lämnar när du tar kontakt med oss t.ex. via e-post, brev, telefon eller sociala medier. I första hand samlar vi in de uppgifter vi behöver för att ta kontakt med dig, såsom ditt namn, användarnamn och e-postadress.
  • Uppgifter om e-post och annan digital kommunikation som vi skickar till dig och som du öppnar, inklusive länkar i dessa som du klickar på.

 

  • Din feedback och dina bidrag till kundundersökningar och frågeformulär.

 

  • För det fall du har blivit informerad om det innan samtalet, kan vi komma att spela in telefonsamtal i utbildningssyfte när du kontaktar oss.

 

Vår användning av personuppgifter

Utöver vad som redan har framgått under rubriken Personuppgifter vi samlar in och för vilket ändamål så använder vi dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

Vänligen notera att ifall du inte lämnar vissa personuppgifter till oss, kan det hindra oss från att tillhandahålla dig produkter och tjänster som du önskar eller hindra oss från att ingå avtal med dig avseende sådana produkter eller tjänster.

För att tillhandahålla produkter och tjänster på din begäran

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera din offert, tillhandahålla dig de produkter eller tjänster som du önskar köpa och hjälpa dig med andra beställningar eller återköp som du efterfrågar.

För att hantera och förbättra våra produkter, tjänster och den dagliga verksamheten

Vi använder personuppgifter för att hantera och förbättra våra produkter, webbplatser och andra tjänster. Vi övervakar hur våra tjänster används, detta i syfte att skydda dina personuppgifter, brott och missbruk av tjänster. Detta hjälper oss att säkerställa att du tryggt kan använda våra tjänster. Vi kan använda personuppgifter för att genomföra marknadsundersökningar, interna undersökningar och utveckling samt för att utveckla och förbättra vårt produktutbud, tjänster, butiker, IT-system, säkerhet, know-how och sättet vi kommunicerar med dig.

För din säkerhet och för att motverka brottslighet

Vi använder enbart övervakningskameror för det fall och avseende de områden vi har tillåtelse att göra detta. För det fall att vi har tillåtelse att göra detta kan det förekomma att vi använder CCTV-bilder från dessa för att upprätthålla säkerheten för alla som befinner sig i våra lokaler eller andra byggnader, och för förebyggandet, upptäckten och lagförandet av kriminella handlingar. Vi kan också vara beroende av dessa bilder för att etablera, utöva eller försvara våra legala rättigheter.

För att få kontakt och interagera med dig

Vi vill alltid förbättra vår service gentemot dig. När du kontaktar oss, exempelvis via e-post, brev och telefon eller via sociala medier, kan vi därför använda personuppgifter för att hjälpa dig med klargöranden eller assistans. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera kampanjer och tävlingar du väljer att delta i, inklusive sådana vi genomför med våra leverantörer och detaljhandelspartner, exempelvis i det fall du vinner ett pris. Vi kan bjuda in dig att delta i kundundersökningar, frågeformulär och andra marknadsundersökningsaktiviteter anordnade av Steven&Friends eller av annan samarbetspartner för vår räkning.

För att kunna tillhandahålla marknadsföring och anpassad marknadsföring till dig

Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden och för att, utifrån de personuppgifter du lämnar, kunna anpassa marknadsföring genom profilering för att du ska få erbjudanden som är relevanta just för dig. Du kan läsa mer om hur vi använder dina uppgifter för marknadsföring och dina rättigheter nedan i avsnittet Marknadskommunikation.

Marknadskommunikation

Vi vill säkerställa att all marknadskommunikation relaterad till våra produkter och tjänster inOm oss och från våra leverantörer och detaljhandelspartner, inklusive online-annonsering, är relevant i relation till dina intressen.

För att göra detta, kan vi använda dina personuppgifter genom att analysera dina tidigare köp, surfvanor och sökinställningar vid användande av vår webbplats. Vi använder oss därmed av profilering för att få fram vilka produkter, tjänster och information du kanske är mest intresserad av. Härigenom har vi möjlighet att skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig. För att förstå dig som kund bättre, och för att kunna tillhandahålla tjänster och marknadskommunikation (inklusive online-annonser relevanta för dina intressen), kan vi även förena personuppgifter vi samlar in när du gör köp av våra leverantörer med personuppgifter insamlade från våra webbplatser, mobilappar och andra källor. Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Vi kan därför komma att kontakta dig med marknadskommunikation via e-post, sms, push-notiser, brevlådereklam och telefon. Vi kan dessutom komma att rikta marknadsföring till dig på internet och sociala medier.

Vi kan också skicka information om samarbetspartners produkter och tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig. Detta gör vi endast under förutsättning att du tidigare har accepterat att motta sådan marknadskommunikation.

Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom att följa de givna instruktionerna i den e-post som du erhållit med anledning av marknadsföringen, genom att använda den länk för avregistrering som finns i samtliga erbjudanden vi skickar till dig via e-post.

Självklart är valet ditt, men i fall du framför att du inte vill ta emot marknadsinformation från oss hindrar det dig från att motta fina erbjudanden och kampanjer som kan vara av intresse för dig.

Du kan fortfarande motta tjänsterelaterad information kopplad till din resa från oss, även när du är på plats på destinationen, exempelvis vid tillhandahållande av viktig information vid användandet av våra produkter och tjänster. Vi kan även komma att kontakta dig via sms när du är på plats på destinationen för att informera dig om relevanta erbjudanden och utflykter på din resa.

Marknadsundersökning

För att förbättra våra produkter och tjänster vill vi gärna ha dina synpunkter. Vi kan därför kontakta dig i marknadsundersökningssyfte. Du har alltid möjlighet att välja om du vill delta, eller fortsätta delta, i våra marknadsundersökningar eller inte.

Vi kan komma att beakta dina svar på marknadsundersökningar avseende produkter och tjänster som vi erbjuder, för att erbjuda dig produkter och tjänster som bättre tillgodoser dina behov som kund.

Delning av personuppgifter med leverantörer och samarbetspartner

I förekommande fall, för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som du har köpt, kan vi behöva dela dina personuppgifter med våra underleverantörer och samarbetspartner. Dessa inkluderar bl.a. flygbolag, hotell, transportbolag och IT-leverantörer. Vi delar enbart personuppgifter med underleverantörer och samarbetspartner i den mån det är nödvändigt för att våra leverantörer och samarbetspartner ska kunna tillhandahålla sina tjänster till dig och oss och de får enbart tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga.

För det fall vi överför personuppgifter till en leverantör som är vårt personuppgiftsbiträde ingår vi alltid nödvändiga avtal för att säkerställa att vi behåller kontrollen över personuppgifterna och att dessa hanteras lagenligt med största säkerhet av vårt personuppgiftsbiträde.

För att utveckla vår verksamhet och kunna tillhandahålla dig bättre riktad information, tjänster och erbjudanden använder vi oss eventuellt av samarbetspartner som arbetar med sammanställning av information, marknadsanalyser, marknadsundersökningar och marknadsföring. För att kunna göra detta delar vi vissa personuppgifter med dessa samarbetspartner.

För att kunna administrera vår verksamhet använder vi oss av olika IT-tjänster och IT-system. I vissa av dessa lagras och behandlas personuppgifter. För de system som är installerade lokalt av oss hanteras uppgifterna enbart av vår personal. För de tjänster som är installerade hos vår leverantör, eller som består av en molntjänst överför vi personuppgifter till dessa.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

Delning av personuppgifter med myndigheter

Om vi är skyldiga enligt lag eller om lagen så tillåter, kan vi dela personuppgifter med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt.

Skydd av personuppgifter och personuppgiftsombud

Vi är väl införstådda med vikten av att skydda och hantera dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Vi arbetar löpande med inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Vi vill också påminna dig om att säkerheten för dina personuppgifter även kan vara beroende av dig. Exempelvis när vi har gett dig valet, eller när du har valt ett lösenord för tillgång till vissa tjänster, är det ditt ansvar att hålla detta lösenord hemligt.

Vi utbildar vår personal löpande i dataskyddsfrågor och våra anställda har även strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi har vi ett dataskyddsombud som har det övergripande ansvaret för personuppgiftshantering. Om du vill komma i kontakt med vårt personuppgiftsombud kan du kontakta denne på dataskydd@Stevenandfriends.se.

Överföring till ett land utanför EES-området

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till eller lagras på en destination utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De kan också behandlas av organisationer verksamma utanför EES som arbetar med oss eller för en av våra leverantörer.

Om detta sker säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna policy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler såsom standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kan även komma att göra konsekvensbedömningar för att säkerställa att säkerheten noga har utretts.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som framgår av den här policyn och vi följer även god sed i branschen och de rekommendationer och riktlinjer som finns. Personuppgifterna kommer enbart användas för de ändamål som framgår av denna personuppgiftspolicy och/eller för att fullgöra rättsliga och administrativa skyldigheter. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet. Om uppgifter behövs efter denna period för analytiska, historiska eller andra legitima kommersiella syften kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter.

Om du är en tidigare kund till oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation så länge du har en aktiv kundrelation med oss. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta marknadskommunikation från oss. Om du har registrerat dig för att motta vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla de uppgifter som behövs för att administrera detta så länge du inte avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller meddelar oss att du inte längre vill motta detta. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta nyhetsbrevet.

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, t.ex. vid tvister, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig preskriptionstid. När vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifter lagras uppgifterna i enlighet med den tid som föreskrivs i tillämplig lagstiftning.

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser eller mobilappar kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra organisationer som har egna personuppgiftspolicyer. Vänligen se till att noggrant läsa igenom villkor och personuppgiftspolicy innan du lämnar personuppgifter på en annan organisations webbplats eftersom vi inte åtar oss något ansvar för andra organisationers webbplatser.

Sociala medier

Våra webbplatser eller mobilappar kan innehålla funktioner kopplade till sociala medier såsom Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ och Pinterest vilka har egna personuppgiftspolicyer.

Vänligen se till att noggrant läsa igenom deras villkor och personuppgiftspolicyer innan du lämnar personuppgifter eftersom vi inte åtar oss något ansvar för dessa funktioner.

Dina rättigheter samt kontakt

Rätt att återkalla samtycke

I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Rätt till tillgång

Utöver att du online har tillgång till de personuppgifter som är relaterade till din offert, har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Du kan skriva till oss och be om kopia på andra personuppgifter som vi har om dig. Vänligen inkludera information som kan hjälpa oss att identifiera och lokalisera dina personuppgifter. Tillgång till dina uppgifter kommer att ges kostnadsfritt. Om du önskar extra kopior kan vi dock komma att debitera en rimlig administrationsavgift.

Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling

Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig ber vi dig vänligen att informera oss om detta. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter rättade. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade bl.a. för det fall de inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta. Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning samt när dina personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring till dig. Vi kommer att uppdatera och radera dina uppgifter, med undantag för om vi har rätt att fortsätta behandla dem för legitima syften.

Rätt till dataportabilitet

Om det är tekniskt möjligt och den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att fullgöra ett avtal har du under vissa förutsättningar rätt att få ut dessa personuppgifter och rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller först efter den 25 maj 2018.

Kontakt och klagomål

Du kan även kontakta oss om du har klagomål avseende hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter. Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål men om du är missnöjd med vår respons kan du vända dig till den lokala tillsynsmyndigheten med dina klagomål: http://www.datainspektionen.se/. Vänligen inkom med dina krav eller klagomål skriftligen till vår juridiska avdelning eller till dataskyddsombudet:

E-post: dataskydd@Steven&Firends.se

Vänligen notera att vi kan be dig att bekräfta din identitet innan vi hanterar dina krav eller klagomål. Vi kan också be dig om mer information för att säkerställa att du är behörig att framföra krav eller klagomål när du kontaktar oss för någon annans räkning.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi kommer endast att samla in och använda dina personuppgifter om minst ett av följande kriterier uppfylls:

 • Det är nödvändigt på grund av ett avtal, offertförfrågan med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal eller offert ingås;

Exempel: För att tillhandahålla produkter eller tjänster som du önskar

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera offert, tillhandahålla dig produkter eller tjänster som du vill köpa eller hjälpa dig med beställningar.

 • Det är nödvändigt för att vi ska uppfylla rättsliga skyldigheter;

Exempel: För att bättre anpassa våra erbjudanden till dig

Vi kan använda dina personuppgifter i syfte att bättre förstå dina intressen och försöka förutse vilka andra produkter, tjänster och information du kanske är mest intresserad av. Härigenom har vi möjlighet att skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig.

Ändring av vår policy

Denna policy ersätter alla eventuella tidigare versioner. Vi kan närsomhelst ändra policyn och vi ber er därför att regelbundet hålla koll på vår/a webbplats/er för uppdateringar. Vid omfattande ändringar kommer vi klart och tydligt att informera om detta på vår/a webbplats/er inklusive, i fall vi bedömer det lämpligt, med ett elektroniskt meddelande till dig om ändringarna av personuppgiftspolicyn.

Boka en kostnadsfri personlig rådgivning

Steven&Friends erbjuder 30 minuters kostnadsfri personlig telefonrådgivning när du bokar via oss. Passa på att få experthjälp med dina frågor och värdefull kunskap inför resan. Det skapar trygghet och hjälper dig att få ut det mesta av din upplevelse!